การพัฒนาสื่อโปสเตอร์ รายวิชา ชีววิทยา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบนิเวศขนาดเล็ก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

นัยนา จองแดง, วสุ ปฐมอารีย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อโปสเตอร์สำหรับช่วยสอนเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำดื่มในหม้อดินล้านนา รายวิชาชีววิทยา เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อระบบนิเวศขนาดเล็ก  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชา ชีววิทยา    เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบนิเวศขนาดเล็ก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้        สื่อโปสเตอร์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 คาบ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน 4) แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อโปสเตอร์ช่วยสอนเทคนิคปฏิบัติการ ดำเนินการทดลองโดยผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นนำสื่อโปสเตอร์ที่สร้างไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และทำการทดสอบหลังเรียน โดยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อโปสเตอร์ที่สร้างขึ้นมีค่า  E1/E2 เท่ากับ 75.0/76.6  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 70/70  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากการใช้สื่อโปสเตอร์ช่วยสอนเทคนิคปฏิบัติการโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสื่อโปสเตอร์ช่วยสอนเทคนิคปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก

This research objectives are 1) to construct a poster for teaching microbiological techniques to analyze coliform bacterial contamination of drinking water in Lanna clay pot for Biology course on Life and Environment subject in small ecosystem topic 2) to improve students' academic achievement for Biology course on Life and Environment subject in small ecosystem topic 3) to study student satisfaction after using this poster for teaching. The research samples are 50 students purposively selected from Grade 12 students of Sanpatong Wittayakom school. The research tools are as follow 1) a unit lesson plan for 3 teaching periods 2) pre-test and post-test questions 3) a practice activities and 4) satisfactory questionnaire for students. The research process started with a pre-test for students before lesson. Then, the poster was made and used in the classroom. After that, a post-test was carried out. The results were as follows: 1) the efficiency of the poster was higher than standard (E1/E2 = 75.0/76.6) 2) academic achievement of students in post-test was higher than pre-test (p < 0.05) and 3) students showed high satisfaction on using poster as teaching media.


Keywords


poster as teaching media, academic achievement, satisfaction

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj