การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะสมบัติของเจลเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอต

กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน, ดวงกมล บุญบำรุง, สุภาภรณ์ คางคำ

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอตในรูปแบบเจล โดยศึกษาหาปริมาณและองค์ประกอบที่เหมาะสมในการเตรียมเจล ตัวแปรที่ศึกษาคืออัตราส่วนของน้ำกลั่นต่อกลีเซอรีนที่อัตราส่วน 35:45.5, 30:50.5, 25:55.5, 20:60.5 และ 15:65.5 ตามลำดับ อัตราส่วนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสที่อัตราส่วน 4:0, 3:1, 2:2, 1:3 และ 0:4 ตามลำดับ อัตราส่วนของเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอตต่อสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ที่อัตราส่วน 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 และ 10:0 ตามลำดับ ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเจลทำโดยทดสอบหาร้อยละการขับของเหลว ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ร้อยละการสูญเสียรูปทรง และการคงสภาพ จากการศึกษาพบว่าปริมาณและองค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเจลคือ ปริมาณของน้ำกลั่นต่อกลีเซอรีนที่อัตราส่วน 25:55.5 ปริมาณของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสที่อัตราส่วน 3:1 ปริมาณของเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอตต่อแอลกอฮอล์ที่อัตราส่วน 10:0 และขึ้นรูปเจลตามปริมาณและองค์ประกอบที่เหมาะสมนำไปวิเคราะห์หาอัตราการคงสภาพที่อุณหภูมิ 50 ± 1 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 7 วัน โดยตรวจสอบปริมาณของเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอตด้วยเทคนิคเนียร์-อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบว่าเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอตลดลงเหลือร้อยละ 38.8 ดังนั้นเจลที่เตรียมขึ้นนำไปใช้ที่อุณหภูมิห้องได้ไม่ต่ำกว่าระยะเวลา 3 เดือน จากการศึกษาสมบัติของเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอตในรูปแบบเจลที่เตรียมขึ้นสามารถนำไปพัฒนาเป็นเจลที่มีสมบัติขับไล่นกและผลิตในระดับอุตสาหกรรมรวมถึงการค้าเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาสารระเหยที่ให้กลิ่นในรูปแบบเจลหรือรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

 

This study investigates the properties of Methyl 2-Aminobenzoate in gel form by finding the suitable amount and composition of gel preparation. The variables studied were the ratio of distilled water to Glycerol at 35: 45.5, 30: 50.5, 25: 55.5, 20: 60.5 and 15: 65.5 respectively. The ratio of Carboxymethyl Cellulose to Hydroxyethyl Cellulose at 4:0, 3: 1, 2: 2, 1: 3 and 0:4 respectively. The ratio of Methyl 2-Aminobenzoate to Ethyl Alcohol Solution at 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 and 10:0 respectively. The physical property of the gel form is determined by calculating the percentage of Syneresis, the percentage of weight loss, the percentage of loss of shape and retention. The study found that the amount and composition suitable for gel preparation were the amount of distilled water to Glycerin at 25: 55.5 ratio. The amount of Carboxymethyl Cellulose to Hydroxyethyl Cellulose at 3:1 ratio. The amount of Methyl 2-Aminobenzoate per alcohol at 10:0 ratio and make the gel form according to the suitable amount and composition mentioned earlier. Determine the retention rate at 50 ± 1 ° C for 7 days. Determine the amount of Methyl 2-Aminobenzoate by the Near-Infrared-Spectroscopy (NIR spectroscopy)) technique. The result showed that Methyl 2-Aminobenzoate was reduced to 38.8 percent. As a result, the gel preparation can be applied at room temperature not less than 3 months. According to the study of the properties of Methyl 2-Aminobenzoate in as a gel form can be developed to gel with bird repellent properties and produced at industrial level as well as commercially available. It is also a guideline for the development of volatile compounds in the form of gel or other forms.

 


Keywords


applied chemistry

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj