การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพผ่านทางไนไตรต์ด้วยกระบวนการไนตริฟิเคชัน-ดีไนตริฟิเคชันแบบสั้นในถังปฏิกรณ์ฟิล์มชีวภาพซีเควนซิ่งแบตซ์

ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล

Abstract


ถังปฏิกรณ์ฟิล์มชีวภาพซีเควนซิ่งแบตซ์ถูกนำมาใช้เพื่อการบำบัดสารคาร์บอนและไนโตรเจนในน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 5 การทำงานแต่ละรอบของถังปฏิกรณ์เป็นแบบไม่มีการเติมอากาศ 4 ชั่วโมง สลับกับมีการเติมอากาศ 12 ชั่วโมง จากผลการทดลอง ร้อยละ 95.42 ของซีโอดีถูกบำบัดในสภาวะที่ไม่มีการเติมอากาศ ขณะที่ร้อยละ 90.68 ของแอมโมเนียมถูกบำบัดในสภาวะที่มีการเติมอากาศ และไม่เกิดการสะสมของไนไตรต์และไนเตรตในน้ำออก ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มดีจีเอโอ (denitrifying glycogen accumulating organism, DGAO) กับจุลินทรีย์กลุ่มไนตริไฟอิงที่เจริญเติบโตอยู่ร่วมกันในชั้นฟิลม์ชีวภาพ ทำให้ภายในถังปฏิกรณ์เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน-ดีไนตริฟิเคชันแบบสั้นขึ้นในถังปฏิกรณ์ โดยจุลินทรีย์กลุ่มไนตริไฟอิงจะออกซิไดซ์แอมโมเนียมไปเป็นไนไตรต์ จากนั้นไนไตรต์ที่เกิดขึ้นจะถูกจุลินทรีย์กลุ่มดีจีเอโอใช้เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ที่อัตราการใช้ไนไตรต์เท่ากับ 0.94 กรัม ไนโตรเจน/ตารางเมตร-วัน อย่างไรก็ตามที่ความเข้มข้นของไนไตรต์สูงกว่า 5.0 มิลลิกรัม ไนโตรเจน/ลิตร จะเกิดการยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มดีจีเอโอได้


Keywords


ถังปฏิกรณ์ฟิล์มชีวภาพซีเควนซิ่งแบตซ์, จุลินทรีย์กลุ่มดีจีเอโอ, ไนตริฟิเคชัน-ดีไนตริฟิเคชันแบบสั้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj