พอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวง สำหรับการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย

อุษารัตน์ คำทับทิม, รัฐพล หงส์เกรียงไกร

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวงสำหรับการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสีย และหาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมตัวดูดซับได้แก่ อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาระหว่างไคโตซานจากเปลือกกุ้ง แทนนินจากใบบัวหลวง และ กลูตารัลดีไฮด์ จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนโดยน้ำหนักที่เหมาะสมของไคโตซานต่อแทนนินเท่ากับ 1 ต่อ 2 และความเข้มข้นของกลูตารัลดีไฮด์เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดโลหะพบว่าตัวดูดซับที่เตรียมได้มีประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วมากที่สุด สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดโลหะตะกั่วในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับที่เตรียมในงานวิจัยนี้คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 175 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 6 น้ำหนักตัวดูดซับเท่ากับ 0.2 กรัม เวลาในการดูดซับ 30 นาที เมื่อทำการทดลองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมพบว่าตัวดูดซับที่เตรียมด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและสารสกัดใบบัวหลวงมีประสิทธิภาพในการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวดูดซับ หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของตัวดูดซับก่อนและหลังการดูดซับโลหะวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรมิเตอร์ จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้ ตัวดูดซับชนิดใหม่ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพเปลือกกุ้งและใบบัวหลวง สามารถใช้ในการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียได้ 

In this research project, the preparation of biopolymer from shrimp shell and lotus leaves for heavy metal removal in wastewater was studied. The optimum condition for metal removal was investigated. The parameters that effect on the preparation of adsorbent consists of the ratio between chitosan from shrimp, tannin from lotus leaves and glutaldehyde was conducted. The results shown the optimum ratio between weight of chitosan and tannin was 1:2 and the concentration of glutaldehyde was 5 percent. The metal adsorption efficiency of prepared adsorbent was tested. The maximum adsorption efficiency of lead (Pb) was found. The optimum condition for Pb removal was 175 milligram per liter of Pb in synthetic wastewater, initial pH of solution at 6, 0.2 gram of adsorbent, adsorption time of 1 hour. With the optimum condition, the Pb removal efficiency from wastewater with biopolymer from shrimp and lotus leaves adsorbent as 16 milligram per gram of adsorbent. The FT-IR spectra of adsorbent that prepared from the reaction between biopolymer from shrimp and lotus leaves extract before and after metal adsorption were investigated to explore the position of functional groups available for the binding of metal onto adsorbent.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj