การเพิ่มหมู่ฟังชันก์ของไฮโดรเจล สำหรับใช้ตรวจวัดโลหะ

ศาษติญา คำแพงศรี, ชาติไทย แก้วทอง

Abstract


ไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์โครงร่างตาข่ายชนิดชอบน้ำและสามารถใช้เป็นตัวตรวจวัดโดยการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันด้วยสารต่าง ๆ เข้าไปในไฮโดรเจล ข้อดีของการใช้ไฮโดรเจลเป็นตัวตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวตรวจวัดแบบปรกติ คือ ไฮโดรเจลนั้นมีโครงร่างตาข่ายแบบ 3 มิติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถบรรจุโมเลกุลตัวตรวจวัดลงไปในไฮโดรเจลได้มาก ง่ายต่อการดัดแปรเพื่อใช้งานต่าง ๆ และมีตัวรบกวนเชิงแสงต่ำ ในงานนี้ผู้รายงานได้รวบรวมงานวิจัยโดยแบ่งตัวตรวจวัดไฮโดรเจลเป็น 3 ชนิดที่มีความจำเพาะกับโลหะ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของไฮโดรเจลโดยใช้คราวน์อีเทอร์ การปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของไฮโดรเจลโดยใช้โปรตีนหรือดีเอ็นเอ และการปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของไฮโดรเจลโดยใช้พอลิเมอร์Keywords


functionalization, hydrogel, sensors and metal ions

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj