ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์สำหรับไอออนโลหะ

ปรางทิพย์ จันทร์ศรี, ชาติไทย แก้วทอง

Abstract


วัสดุพอลิเมอร์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการใช้งานทางด้านการสังเคราะห์เป็นตัวตรวจวัด โดยชนิดของลิแกนด์จะมีผลต่อคุณสมบัติตัวตรวจวัดที่แตกต่างกันออกไป โดยตัวตรวจวัดพอลิเมอร์สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่ ลิแกนด์ที่มีหมู่แทนที่ ลิแกนด์แบบอนุภาคนาโนที่มี รูพรุน ลิแกนด์แบบพอลิเมอร์คอนจูเกต ลิแกนด์แบบเดนไดรเมอร์ และลิแกนด์แบบพอลิเมอร์อิมพรินท์ ซึ่งในการศึกษาการเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวตรวจวัดพอลิเมอร์กับเกสต์นั้นจะอาศัยคุณสมบัติการเรืองแสงและการเปลี่ยนสีของสาร


Keywords


Polymer material, Sensors, Fluorescent, Color, Cation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj