ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพร ในตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา, ขนิษฐา มีประดิษฐ์

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประชาชนและหมอพื้นบ้านในพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 2) แบบสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน จากการสอบถามประชาชนพบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.72 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม มีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 67.60 ผู้ที่เคยใช้สมุนไพร ให้เหตุผลที่เลือกใช้สมุนไพร เพราะมีความสะดวกในการใช้ โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้สมุนไพรจากคนในครอบครัวสืบทอดกันมาคิดเป็นร้อยละ 54.17 และแหล่งของสมุนไพรที่นำมาใช้คือจากบริเวณที่ปลูกในบ้านมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.02 พบการประโยชน์พืชที่ใช้เฉพาะเป็นยาสมุนไพร จำนวน 31 ชนิด 21 วงศ์ และจากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน จำนวน 15 คน พบว่ามีความรู้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการใช้สมุนไพรที่แตกต่างกัน  การผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบยาลูกกลอน และการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วยการกวาดคอ การพ่นยา การดูแลมารดาหลังคลอดและพิธีกรรมบำบัด

Abstract

The study of Thai Folk Medicine and Herbal Usage in Bo Ngoen Tambon, Lardlumkaeow District, Pathumthani Province. The objective was to study and gather Thai traditional medicines and folk healers.  The instrumentation need were 1) A questionnaire (use of herbal plants) 2) Semi-structured interview of folk healers. The results revealed that the majority of the respondents were female comprising 58.72 percent with aged ranging from 51 to 60 years and having elementary education or less. Most of them were agriculturists with 67.60 percent experience in the use of herbs. The reason why they use herbs was because herbs are easy and safety to use. Most of the knowledge they had about herbs were inherited from their ancestors. Moreover, the herbs they used come from the plants they grew at home which totaled to 67.02 percent. They could find 31 types  of useful from 21 family.  The interview was performed with 15 Thai traditional healers and the treatment  included the use of herbal medicines in distillation form. The herbal medicines were made in pills and another treatment of sweeping, spray treatment, post-partum care and treatment rituals.

Keywords: Thai folk medicine, herbal usage, Thai traditional healers

Keywords


Thai Folk Medicine

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj