ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากใบหมีเหม็น

พรพรรณ สิระมนต์, วิชาญ เอียดทอง

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของวิธีการสกัด 3 วิธี คือ วิธีการหมัก วิธีการใช้คลื่นอัลตร้าซาวน์เสริมในการสกัด และวิธีการสกัดด้วยซอกห์เลต ที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบที่ได้จากใบหมีเหม็น (Litsea glutinosa) โดยใช้ตัวทำละลายเอทานอลที่ 3 ระดับความเข้มข้น (50% 70% และ 95% โดยปริมาตร) ในการสกัด ผลการศึกษาพบว่า การสกัดตัวอย่างใบหมีเหม็นด้วยวิธีซอกห์เลตโดยใช้ตัวทำละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 โดยปริมาตร เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัด (22.21% ของน้ำหนักแห้ง) และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (862.75 µg GAE/g ของน้ำหนักแห้ง) ที่สกัดได้สูงที่สุดจากวิธีการสกัดทั้ง 3 วิธี เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบที่ได้  พบว่ามีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี โดยมีความเข้มข้นที่กำจัดอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (IC50) จากวิธี DPPH เท่ากับ 833.47 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร


Keywords


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, วิธีการสกัด, หมีเหม็น, สารประกอบฟีนอลิก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj