ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์กลุ่มพหุ

อาวีพร ปานทอง, อภิเดช มงคลปัญญา

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ใน 3 ประเด็น คือ (1) พฤติกรรม (2) ค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และความตรงเชิงทฤษฎีของโมเดล (3) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ ตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,280 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า (1) พฤติกรรมความไว้วางใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และความตรงเชิงทฤษฎีของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (3) โมเดลระหว่างเพศหญิงกับเพศชายมีความไม่แปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กำหนด

Keywords


ความไว้วางใจ, เครือข่ายสังคมออนไลน์, วิเคราะห์กลุ่มพหุ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj