ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในเนื้อหมูดิบแช่เย็น โดยสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบพรวด (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.)

มณฑล วิสุทธิ, อิงอร เอี่ยมโอษฐ์

Abstract


สารสกัดด้วยเอทานอลจากใบพรวดมีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกได้หลายชนิด รวมถึง Staphylococcus aureus การวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาฤทธิ์ต่าง ๆ ในการต้านแบคทีเรีย S. aureus ATCC 29213 รวมถึงฤทธิ์ของสารสกัดเมื่อประยุกต์ใช้ในเนื้อหมูดิบแช่เย็น จากการตรวจสอบด้วยวิธี Time kill assay วิธี Biofilm formation assay การตรวจสอบลักษณะสีของโคโลนี และการทดลองในเนื้อหมูดิบ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ที่ความเข้มข้นของสารสกัดระดับ 4MIC (1.24 mg/ml) สามารถลดจำนวนเซลล์แบคทีเรียได้มากกว่า 99.9% ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง สารสกัดที่ระดับความเข้มข้นมากกว่า หรือเท่ากับค่า MIC สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มและการเกิดเมือกของ S. aureus ได้ รวมถึงการลดการสร้างสี Staphyloxanthin ของโคโลนี และสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่พื้นผิวเนื้อหมูดิบที่บ่มที่อุณหภูมิ 10 ºC เป็นเวลา 3 วัน เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และชุดควบคุมที่เติม 10% NaCl การศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบพรวดอาจใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการยับยั้งแบคทีเรีย และอาจนำไปประยุกต์ในการเก็บรักษาอาหาร และในทางเภสัชกรรม

Keywords


สารสกัดจากใบพรวด ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ไบโอฟิล์ม เนื้อหมู

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj