ผลของการเจือเหล็กที่มีต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของตัวนำยวดยิ่ง Y156 ที่สังเคระห์โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของของแข็ง

วรายุทธ บุญโยประการ, สิริ สิรินิลกุล, ธัญนพ นิลกำจร, กัญชพร ตันติวิชิตเวช, ศุภเดช สุจินพรัหม, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการเจือ Fe2O3 ที่มีต่อตัวนำยวดยิ่ง YBa5(Cu1-xFex)6Oy เมื่อ x เท่ากับ 0.001 0.003 0.005 และ 0.01 ของน้ำหนักโดยมวล โดยใช้กระบวนการเตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของของแข็งโดยการเผาให้ความร้อนในบรรยากาศที่อุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 900 องศาเซลเซียส ศึกษาลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบของตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและศึกษาองค์ประกอบธาตุด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงานและอาศัยการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วในช่วงอุณหภูมิ 77 ถึง 120 เคลวินโดยใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นสารหล่อเย็น เพื่อวิเคราะห์หาอุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยวดยิ่งที่สังเคราะห์ขึ้น โดยพบว่าปริมาณการเจือ Fe2O3 มีผลต่อสภาพนำยวดยิ่ง ซึ่งตัวนำยวดยิ่ง Y156 เจือเหล็กที่มีค่าอุณหภูมิวิกฤตสูงสุดสามารถวัดค่าได้เท่ากับ 94.8 เคลวิน

Keywords


ตัวนำยวดยิ่งเจือเหล็ก, ตัวนำยวดยิ่ง Y156, วิธีปฏิกิริยาสถานะของของแข็ง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj