ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรง ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน

อิมรอน มีชัย, อิสมะแอ เจ๊ะหลง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงจากผึ้งชันโรง 3 สายพันธุ์ (Geniotrigona thoracica Heterotrigona itama และ Tetragonular larviceps) โดยตัวอย่างถูกเก็บเกี่ยวทั้งหมด 6 ครั้ง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี ผลการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาต่างๆ พบว่าปริมาณสารฟินอลิกรวมของสายพันธุ์ G.thoracica H.itama และ T.larviceps ให้ค่าในช่วง 30-500, 90-600 และ 50-1,000 mg GAE/100g honey ตามลำดับ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสารฟินอลิกรวมของทั้ง 3 สายพันธุ์มีน้อยที่สุด นอกจากนี้น้ำผึ้งชันโรงสายพันธุ์ T.larviceps ยังให้ปริมาณฟินอลิกรวมในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและสิงหาคมถึงกันยายนสูงกว่าช่วงการเก็บเกี่ยวอื่น ส่วนฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระให้ค่า IC50 อยู่ในช่วงความเข้มข้นที่ 25-85, 11-27 และ 11-17 mg/mL สำหรับสายพันธุ์ G.thoracica H.itama และ T.larviceps ตามลำดับ ซึ่งสายพันธุ์ T.larviceps ให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุดและให้ค่า IC50 ใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี


Keywords


น้ำผึ้งชันโรง, ปริมาณฟินอลิกรวม, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj