ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

จันทนี อุทธิสินธุ์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง, จรัส บุณยธรรมา

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก(ค่า g) การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 สร้างและพัฒนาชุดทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ ออกแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สร้างชุดทดลอง และ เขียนโปรแกรมควบคุม จากนั้นนำชุดทดลองที่สร้างขึ้นไปทำการทดลองเก็บข้อมูล เพื่อคำนวณหา ค่า g แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ทั้งในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และตอนที่ 2 ดำเนินการประเมินคุณภาพของชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์จำนวน 4 ท่าน

ผลการใช้ชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นหาค่า g ได้เท่ากับ 8.798 เมตร/วินาที2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดทดลองทั้ง 4 ด้าน พบว่าด้านลักษณะทางกายภาพทั่วไป ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับดีมาก ด้านลักษณะการใช้งานมี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดี ด้านการติดตั้งโปรแกรม การบำรุงรักษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับดี และ ด้านความเหมาะสมในการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับดีมาก


Keywords


ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์, ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj