ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำในบริเวณพื้นที่ฟาร์มหอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร, วิทย์ ธารชลานุกิจ, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล

Abstract


                                                 บทคัดย่อ

          การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มหอยแมลงภู่ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับปริมาณแพลงก์ตอนพืช โดยเก็บตัวอย่างในเดือนพฤศจิกายน 2559 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 35 ชนิดโดยพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลก เจลเลตปริมาณมากที่สุด และพบว่าไดอะตอมมีความหลากหลายชนิดมากที่สุด ไดอะตอมชนิดเด่นที่พบ คือ Cyclotella sp. และ Coscinodiscus sp. สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่พบคือ Oscillatoria sp. และ กลุ่มไดโนแฟลก เจลเลต ที่พบคือ Ceratium furca ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิด ค่าดัชนีความสม่ำเสมอ และค่าดัชนีความมากชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีค่าเท่ากับ 0.34 , 0.098 และ 3.56 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำชายฝั่งอ่าวบางตะบูนยังอยู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดยกเว้นฟอสเฟตกับแอมโมเนียม ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับปริมาณแพลงก์ตอนพืช พบว่าแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบางตะบูน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับแอมโมเนียม ส่วนกับพารามิเตอร์อื่นๆมีความสัมพันธ์น้อย แต่เมื่อดูความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆได้แก่ แคลเซียมซิลิเกตมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับปริมาณฟอสเฟต และมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับค่าความเป็นกรด-ด่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Keywords


ความหลากหลาย , แพลงก์ตอนพืช; คุณภาพน้ำ , อ่าวบางตะบูน , ความสัมพันธ์, Species Diversity , Phytoplankton , Water Quality , Bang Ta boon Bay , Correlation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj