การกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตัวดูดซับใบผักแพว

รัฐพล หงส์เกรียงไกร, อุษารัตน์ คำทับทิม, วิรัญญา เดชอุดม, วราวุฒิ หวังแววกลาง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยใบผักแพวซึ่งเป็นผักพื้นบ้านและเป็นพืชประจำท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่าย โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับตะกั่วได้แก่ พีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียสังเคราะห์ ความเข้มข้นเริ่มต้นของน้ำเสียสังเคราะห์ น้ำหนักตัวดูดซับใบผักแพว และเวลาที่ใช้ในการดูดซับ จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่มีการกำจัดโลหะตะกั่วออกจากน้ำเสียมากที่สุดคือ ค่าพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 5  ความเข้มข้นเริ่มต้นตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 1100 มิลลิกรัมต่อลิตร  น้ำหนักตัวดูดซับใบผักแพวเท่ากับ 0.05 กรัม เวลาในการดูดซับ 30 นาที ประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 107 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวดูดซับ จากผลการทดลองตัวดูดซับใบผักแพวมีค่าประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วสูง จึงสามารถนำมาใช้เป็นตัวดูดซับชนิดใหม่สำหรับการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียได้ เมื่อวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีของตัวดูดซับใบผักแพวก่อนการดูดซับและหลังผ่านการดูดซับตะกั่วด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรมิเตอร์พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันทางเคมีที่สำคัญของใบผักแพว


Keywords


ตัวดูดซับ,ใบผักแพว,การกำจัดตะกั่ว,การบำบัดน้ำเสีย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj