การวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัสดุธรรมชาติทดแทนดินสำหรับเทคโนโลยีหลังคาเขียว

วรินทร กิติอนันต์ภัทร์, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์, อารักษ์ ธีรอำพน

Abstract


ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas)  และความเจริญเติบโตของเมืองที่เพิ่มขึ้น พื้นที่สีเขียวลดลง ส่งผลให้ความร้อนสะสมในพื้นที่เมืองสูง ดังนั้นเพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้น พื้นที่ดูดซับความร้อนจึงมีบทบาทสำคัญในการลดภาวะโลกร้อน (Greenhouse effect) โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งการปลูกพืชบนหลังคาเป็นทางเลือกที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ในบริเวณกว้าง แต่การปลูกพืชบนหลังคาโดยใช้ดินที่มีน้ำหนักสูงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลังคาหรือส่งผลต่อต้นทุนโครงสร้างหลังคา ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของวัสดุปลูกท้องถิ่น ได้แก่ ขุยและใยมะพร้าว กากกาแฟ ขี้เถ้าแกลบ และใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุผสานเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยพิจารณา หลังคาแบบไม่ใช้สอย (Extensive green roof) ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง แบบแฟกทอเรียล 2 ระดับ ใช้หญ้านวลน้อยต้นอ่อน ปลูกในภาชนะประเภทเมทัลชีท ขนาด 50x50x10 เซนติเมตร ชั้นวัสดุปลูกหนา 5 เซนติเมตร และศึกษาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่เหมาะสมสำหรับการปลูก ผลการศึกษาพบว่าส่วนผสมที่ให้ผลการเติบโตสูงที่สุดคือ ขุยและใยมะพร้าว:กากกาแฟ:ขี้เถ้าแกลบ60:30:10 และแป้งมันสำปะหลัง 20 เปอร์เซ็น ซึ่งการเติบโตใกล้เคียงกับดิน ให้ปริมาณธาตุ N P K  ที่เพียงพอ แต่มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 7 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับดินปลูกทั่วไป

Keywords


หลังคาเขียว ,วัสดุปลูกทดแทนดิน, การออกแบบการทดลอง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj