การวิเคราะห์รูปแบบความสนใจเลือกอาชีพของผู้เรียนการแบบทดสอบตามทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

ปิยะนันท์ คงไพ่, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์, จรัญ แสนราช

Abstract


 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสนใจเลือกอาชีพของผู้เรียนจากแบบทดสอบ
ตามทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ จำนวน 3,000 คน ซึ่งมีคุณลักษณะประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม เป้าหมายทางการศึกษา ภูมิลำเนา อาชีพบิดามารดา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัว แล้วทำการพัฒนาตัวแบบจำลองด้วยเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจทั้งหมด 3 อัลกอริทึม ด้วยอัลกอริทึม J48, LMT, Random Forest เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบเบย์ และเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ 10-Fold Cross Validation ในการแบ่งข้อมูลออกเป็นชุด ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูล การสอนและชุดข้อมูลทดสอบ หลังนั้นทำการวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-measure) เพื่อทำการวัดประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของตัวแบจำลอง ซึ่งผลการทดลองประสิทธิภาพในการพยากรณ์ตัวแบบจำลอง พบว่า เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสิน ด้วยอัลกอริทึม Random Forest สามารถพยากรณ์ได้ดีกว่า อัลกอริทึม J48, LMT เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบเบย์ และเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งมีค่าความถูกต้องร้อยละ 91.37 ค่าความแม่นยำร้อยละ 91.30 ค่าความระลึกร้อยละ 91.40 และค่าความถ่วงดุลร้อยละ 91.30 ตามลำดับ ซึ่งผลการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรหรือวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียนในอนาคตได้

 


Keywords


ทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์, เทคนิคเหมืองข้อมูล, วิธีต้นไม้ตัดสินใจ, วิธีการเรียนรู้แบบเบย์, วิธีโครงข่ายประสาทเทียม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj