การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง แบตเตอรี่จากสารเคมีในบ้าน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น, กนกวรรณ ตรีเดชา, ธนะวัฒน์ วรรณประภา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรม  เรื่องแบตเตอรี่จากสารเคมีในบ้าน  ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา และเพื่อศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน ซึ่งถูกเลือกแบบเจาะจงผ่านกิจกรรมชุมนุมไฟฟ้าเคมี รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One Group Posttest Design เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนโดยครูผู้สอน และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.4 รวมทั้งมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.4


Keywords


แบตเตอรี่ ไฟฟ้าเคมี สะเต็มศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj