การใช้เหมืองกระบวนการเพื่อค้นพบการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน

ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

Abstract


งานวิจัยนี้นำเสนอการใช้เหมืองกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่ได้มีการบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบอีเลิร์นนิ่ง โดยใช้อัลกอลิทึม Social network เพื่อแสดงการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนโดยที่นักศึกษาสามารถปรึกษากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1. ออกแบบบันทึกเหตุการณ์ 2. เก็บข้อมูล 3. การทำ Data Cleansing 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ โดยใช้อัลกอริทึม Social network miner ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio ผลลัพธ์ในการทดลองแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจับกลุ่ม, จำนวนกลุ่มของการทำงานร่วมกันของนักศึกษา และสามารถค้นพบถึงนักศึกษาที่มีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นน้อยหรือไม่มีการทำงานร่วมกันกับผู้ใดเลยโดยสามารถระบุเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่นักศึกษาจะจับกลุ่มกันนั้นมีปัจจัยหลักคือ สถาบันศึกษาเดิมของนักศึกษาและนักศึกษาที่ผลการเรียนดีจะจับกลุ่มกันเองเป็นคู่หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน และมีการทำงานร่วมกันด้วยกันเองเท่านั้น ส่วนนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ ผลลัพธ์นี้สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดกลุ่มนักศึกษา ให้นักศึกษามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น เช่นการนำนักศึกษาที่ผลการเรียนดีแยกกันเพื่อไปดูแลนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำเพื่อพัฒนาการเข้าสังคมของนักศึกษาที่ผลการเรียนดีและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำ เป็นต้น

 


Keywords


เหมืองกระบวนการ, เครือข่ายสังคม, อีเลิร์นนิ่ง, บันทึกเหตุการณ์, การทำงานร่วมกัน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj