การพัฒนาตำรับครีมรักษาส้นเท้าแตกจากส่วนหุ้มเมล็ดขี้กาแดง

พีรวัส คงสง, รัตน์ฐาภัทร บุญเกิด, มาหามะสูไฮมี มะแซ, สายใจ วัฒนเสน

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรับครีมรักษาส้นเท้าแตกจากส่วนหุ้มเมล็ดขี้กาแดง โดยศึกษาความเข้ากันได้ระหว่างตัวยาสำคัญและองค์ประกอบอื่น ๆ ในตำรับยาด้วยการเก็บในที่ร้อนสลับเย็น (Freeze-Thaw cycling) จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพในการรักษาส้นเท้าแตกในอาสาสมัครเปรียบเทียบระหว่างครีมเบสและครีมเบสที่ผสมสารสกัดจากลูกขี้กาแดงเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ และการทดสอบความคงตัวของครีมที่อุณหภูมิสูงสลับกับอุณหภูมิต่ำ และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้วยแบบสอบถาม ครีมทุกตำรับที่พัฒนาขึ้นมีความคงตัวในที่ร้อนสลับเย็น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการรักษาส้นเท้าแตกด้วยครีมเบสที่ผสมสารสกัดจากลูกขี้กาแดงมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาด้วยครีมเบส ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาสาสมัครชี้ให้เห็นว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการรักษาด้วยครีมที่มีการรวมกันของสารสกัดจากส่วนหุ้มเมล็ดขี้กาแดง และครีมเบสมากกว่าการรักษาด้วยการใช้ครีมเบสเพียงอย่างเดียว


Keywords


Trichosanthes tricuspidata Lour., Heel’s crack healing cream, Herb

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj