ผลของน้ำส้มควันไม้จากสะเดาต่อการต้านแบคทีเรียและประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในลูกสุกรหย่านม

พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ, ภคนิจ คุปพิทยานันท์

Abstract


การศึกษานี้ได้ผลิตน้ำส้มควันไม้จากไม้สะเดา เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำส้มควันไม้ในระดับห้องปฏิบัติการด้วย 3 วิธี คือ 1) วิธี Agar disc diffusion 2) วิธี Broth microdilution และ 3) การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รวมทั้งผลของน้ำส้มควันไม้ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม ผลพบว่า น้ำส้มควันไม้สะเดามีองค์ประกอบหลักเป็นกรดอะซีติก (24.8%) และสารในกลุ่มฟีนอล เช่น  phenol, 2,6-dimethoxy (15.3%) มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ โดยมีค่า MIC อยู่ระหว่าง 1.25-5 %v/v และค่า MBC อยู่ระหว่าง 2.5-10 %v/v ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย ผลการศึกษาในลูกสุกรหย่านมที่ได้รับน้ำส้มควันไม้สะเดามีอัตราการแลกเนื้อไม่แตกต่างกับลูกสุกรที่ได้รับยาปฏิชีวนะ ในลำไส้เล็กของลูกสุกรพบว่า อัตราส่วนความสูงของวิลไลต่อความลึกของคริปต์ในลำไส้ส่วนเจจูนัมและส่วนไอเลียมในลูกสุกรที่ได้รับน้ำส้มควันไม้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับลูกสุกรที่ให้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของวิลไลภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า น้ำส้มควันไม้จากไม้สะเดามีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค สามารถใช้เป็นทางเลือกแทนยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรได้


Keywords


น้ำส้มควันไม้, สะเดา, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, ลูกสุกรหย่านม,Wood vinegar, Neem, Antibacterial activities, Growth performance, Weaned piglets

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj