ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองและโมบายแอปพลิเคชันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชลพัชร เพชรพลอยนิล, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, เกริก ศักดิ์สุภาพ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน ร่วมกับโมบายแอปพลิเคชัน กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแบบเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องแรกเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 39 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน ร่วมกับโมบายแอปพลิเคชัน และห้องที่สองเป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 41 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแบบเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ T-test ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.67 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลองมากกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 18.97 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน ร่วมกับโมบายแอปพลิเคชัน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้


Keywords


Physics, Experimental Activity Package, Learning Achievement, Mobile Application

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj