การเตรียมฟิล์มผสมระหว่างโปรตีนเซริซินจากรังไหมพันธุ์ไทย และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok, Naris Barnthip, Miss Kewalee Nilgumhang

Abstract


ฟิล์มผสมระหว่างโปรตีนเซริซินจากรังไหมพันธุ์ไทยและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธีขึ้นรูปฟิล์มแบบหล่อในแม่พิมพ์ (Molding) โดยทำการศึกษาผลของปริมาณพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อคุณสมบัติการดูดกลืนคลื่นแสง มุมสัมผัส ลักษณะของพื้นผิว การบวมน้ำ การสลายตัว และการปลดปล่อยสารละลายเมทิลลีนบลูของแผ่นฟิล์ม จากผลการทดลองพบว่าฟิล์มที่เตรียมได้มีการดูดกลืนแสงในช่วง 278 nm (ย่านรังสี UVC) และ 385 nm (ย่านรังสี UVA)  มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ แต่มีความสามารถในการบวมน้ำได้ดี โดยมีค่าร้อยละของการบวมน้ำสูงสุดเท่ากับ 538.4615  สามารถสลายตัวและปลดปล่อยสารละลายเมทิลลีนบลูได้อย่างรวดเร็ว


Keywords


physics

Full Text:

PDF

References


http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid=76

(สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556)

http://www.silk-secrets.com/secrets.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556)

ส. ศรีบุญเรือง. “การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของผงไหมนาโนซิริซินและไฟโบรอิน”.

วท.ม. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.2554.

O. Akturk, A. Tezcaner, H. Bilgili, M. S. Deveci, M. Rusen Gecit, D. Keskin. Evaluation of sericin/collagen membranes as prospective wound dressing biomaterial. Journal of Bioscience and Bioengineering. 112(3) (2011): 279-288.

H.P. Zhang, X.Y. Wang, S.J. Min, M. Mandal, M.Y. Yang, L.J. Zhu. Hydroxyapatite/sericin composite film prepared through mineralization of flexible ethanol-treated sericin film with simulated body fluids. Ceramics International. 40(1) (2014): 985-991.

B. Kundu, S. C. Kundu. Silk sericin/polyacrylamide in situ forming hydrogels for dermal. Biomaterials. 33(30) (2012): 7456-7467.

M. L. Gimenes, L. Liu, X. Feng. Sericin/poly(vinyl alcohol) blend membranes for pervaporation separation of ethanol/water mixtures. Journal of Membrane Science. 295(1-2) (2007): 71-79.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj