การสังเคราะห์ และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์โดยวิธีรีดักชันทางเคมี

Nassara Keawkhong, Lertnarong Sripanom, Chehasan Cheubong, siriwan teepoo

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีสังเคราะห์และตรวจสอบสมบัติของอนุภาคนาโนเงิน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งทอ สังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยวิธีรีดักชันทางเคมีโดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์เป็นตัวรีดิวซ์ ภายใต้สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 2 °C  ตรวจสอบสมบัติของอนุภาคนาโนเงินด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเครื่องไดนามิค ไลซ์ สแกตเตอร์ริง ผลการทดลองพบว่าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงิน ที่อุณหภูมิ 2 °C ให้อนุภาคที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมและเล็กกว่าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่อุณหภูมิห้อง โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 84 นาโนเมตรและมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดที่ 391 นาโนเมตร จากนั้นนำอนุภาคนาโนเงินไปทดสอบสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ด้วยวิธีมาตรฐาน AATCC 147 พบว่าอนุภาคนาโนเงินสามารถยับยั้งการทำงานของทั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli  จึงสรุปได้ว่าอนุภาคนาโนเงินมีประสิทธิภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งทอ


Keywords


chemistry

Full Text:

PDF

References


M. Ataeefard, F. Mirjalili. Using mechanical technique for preparing antibacterial offset

lithography ink with ZnO nanoparticles. Compositer: Part B. 51 (2013): 92-97.

K.M. McCabe, J. Turner, M.T. Hernandez. A method for assessing the disinfection response of microbial bioaerosols retained in antimicrobial filter materials and textiles. Journal of Microbiological Methods. 92 (2013): 11-13.

V. Bajpai , S. Bajpai, M.K. Jha, A. Day, S. Ghosh. MICROBIAL ADHERENCE ON TEXTILE

MATERIALS : A REVIEW. Journal of Environmental Research And Development. 5 (2011): 666- 672.

I. Sondi, B. Salopek-Sondi. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on

E. coli as a model for Gram-negative bacteria. Journal of Colloid and Interface Science. 275 (2004): 177-182.

C.-H. Xue, J. Chen, W. Yin, S.T. Jia, J.Z. Ma. Superhydrophobic conductive textiles with antibacterial property by coating fibers with silver nanoparticles. Applied Surface Science. 258 (2012): 2468-2472.

E. Matyjas-Zgondek, A. Bacciarelli, E. Rybicki, M.I. Szynkowska, M. Kolodziejczyk. Antibacterial Properties of Silver-Finished Textiles. Fibres and Textiles in Eastem Europe January/December/A. (2008): 101-107.

N. Padmavathy, R. Vijayaraghavan. Enhanced bioactivity of ZnO nanoparticles—an antimicrobial study. Science and Technology of Advanced Materials. 9 (2008):1-7.

A.A. Hebeish, M.M. Abdelhady, A.M. Youssef. TiO2 nanowire and TiO2 nanowire doped Ag-PVP nanocomposite fo antimicrobial and self-cleaning cotton textile. Carbohydrate Polymers. 91 (2013):549-559.

M.A.S. Melo, S.F.F. Guedes, H.H.K. Xu, L.K.A. Rodrigues. Nanotechnology-based restorative materials for dental caries management. Trends in Biotechnology. 31 (2013): 459-467.

D. Kalpana, Y.S. Lee. Synthesis and characterization of bactericidal Silver nanoparticles using cultural filtrate of simulated microgravity grown Klebsiella pneumonia. Enzyme and Microbial Technology. 52 (2013): 151-156.

N. Durán, P.D. Marcato, G.I.H. De Souza, O.L. Alves, E. Esposito. Antibacterial Effect of Silver Nanoparticles Produced by Fungal Process on Textile Fabrics and Their Effluent Treatment. Journal of Biomedical Nanotechnology. 3 (2007): 203-208.

Y. Li, P. Leung, L. Yao, Q.W. Song, E. Newton. Antimicrobial effect of surgical masks coated with

Nanoparticles. Journal of Hospital Infection. 62 (2006): 58-63.

S. Selvam, R. Rajiv Gandhi, J. Suresh, S. Gowri. S. Ravikumar, M. Sundrarajan. Antibacterial effect of novel systhesized sulfated -cyclodextrin crosslinked cotton fabric and its improved antibacterial activities with ZnO, TiO2 and Ag nanoparticles coating. International Journal of Pharmaceutics. 434 (2012): 366-374

J.J. Wu, G.J. Lee, Y.S. Chen, T.L. Hu, The synthesis of nano-silver/polypropylene plastics for antibacterial application. Current Applied Physics. 12 (2012): 589-595.

G.A. Patil, M.L. Bari, B.A. Bhanvase, V. Gunvir, S. Mishra, S.H. Sonawane. Continuous Synthesis of functional silver nanoparticles using microreactor: Effect of surfactant and process parameters. Chemical Engineering and Processing. 62 (2012): 69-77.

R. Rajendran, C. Balakumar, H.A. Mohammed Ahammed, S. Jayakumar, K. Vaideki, E.M. Rajesh. Use of zinc oxide nano particles for production of antimicrobial textiles. International Journal of Engineering, Science and Technology. 2 (2010): 202-208.

E. Saion, E. Gharibshahi, K. Naghavi. Size-Controlled and Optical Properties of Monodispersed

Silver Nanoparticles Synthesized by the Radiolytic Reduction Method. International Journal of Molecular Sciences. 14(2013): 7880-7896.

X.C. Jiang, W.M. Chen, C.Y. Chen, S.X. Xiong, A.B. Yu. Role of Temperature in the Growth of

Silver Nanoparticles Through a Synergetic Reduction Approach. Nanoscale Reserch Letters. 6(2011): 2-9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj