การเตรียมอนุภาคนาโนของพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน

Preeyaporn Chaiyasat

Abstract


In this research, the preparation of functional polymer particle as poly(methacrylic acid-b-styrene) (P(MAA-b-S)) by emulsion polymerization with the conventional radical polymerization (emulsion CRP), iodine-transfer polymerization (emulsion ITP) and reversible chain transfer catalyzed polymerization (RTCP) was studied. The carboxyl groups existed in the methacrylic acid (MAA) monomer in the case of emulsion CRP and in polymethacrylic acid-iodide (PMAA-I) obtained from solution polymerization in the case of emulsion ITP and RTCP were used to protect the particle aggregation during the polymerization without the emulsifier.  It was found that emulsion RTCP is the highest efficiency technique to produce the functional polymer particle.   The obtained P(MAA-b-S) particles represented the number average (dn) particle size of 238 nm with the narrowest particle size distribution (dw/dn = 1.06), the narrowest of molecular weight distribution (Mw/Mn = 1.75) and the highest charge on the surface (zeta potential; -48 mV).


Keywords


emulsion polymerization; reversible chain transfer catalyzed polymerization; functional polymer particle

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj