การพัฒนาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไบโอเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ หาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในนม

กิตติยาภรณ์ จุลมาสดิลก, สมพร มูลมั่งมี, เนตรนภิส แก้วช่วย, ศิริวรรณ ตี้ภู่

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในนมด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์ โดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสเป็นวัสดุชีวภาพ และใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นตัวตรวจวัด หลักการของวิธีนี้อาศัยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโอ-ไดอะนิซิดีนได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารละลายสีน้ำตาล และเมื่ออยู่ในสภาวะกรดสารละลายสีน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นสารละลายสีชมพู ตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ผลการทดลองพบว่าค่าการดูดกลืนแสงแปรผันตรงตามความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของวิธีวิเคราะห์พบว่าให้กราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น       0.4-3.0 ppm และใช้เวลาในการวิเคราะห์ 5 นาที วิธีไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีข้อดีคือ เป็นวิธีที่ง่าย ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย มีความจำเพาะเจาะจงและความถูกต้องสูง


Keywords


Hydrogen peroxide, Peroxidase enzyme, Biosensor

References


M. Toyoda, Y. Ito, M. Iwaida, M. Fujii. Rapid procedure for the determination of minute quantities of residual hydrogen peroxide in food by using a sensitive oxygen electrode. J. Agric. Food Chem. 30 (1982); 346–349.

O. Demirkol, A. C. Mehmetoglu, Z. Qiang, N. Ercal, C. Adams. Impact of food disinfection on beneficial biothiol contents in strawberry. J. Agric. Food Chem. 56 (2008); 10414-10421.

M. I. A. Ansari, A. K. Datta. An overview of sterilization methods for packaging materials used in aseptic packaging systems. Trans IChemE. 81 (2003); 57–65.

W. H. Hanway, A. P. Hansen, K. L. Anderson, R. L. Lyman, J. E. Rushing. Inactivation of penicillin G in milk using hydrogen peroxide. J Dairy Sci. 88 (2005); 466–469.

Y. Wei, M. Guo. Hydrogen peroxide triggered prochelator activation, subsequent metal chelation, and attenuation of the Fenton reaction. Angew Chem Int Ed Engl. 46 (2007); 4722–4725.

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9510000131274

T. R. L. C. Paixao, M. Bertotti. Fabrication of disposable voltammetric electronic tongues by using Prussian blue films electrodeposited onto CD-R gold surfaces and recognition of milk adulteration. Sensor Actuat B-Chem. 137 (2009); 266-273.

M. Özkan, A. Kırca, ˘lu, B. Cemerog. Effects of hydrogen peroxide on the stability of ascorbic acid during storage in various fruit juices. Food Chem.

(2004); 591–597.

H. Chen, H. Yu, Y. Zhou, L. Wang. Fluorescent quenching method for determination of trace hydrogen peroxide in rain water. Spectrochimica Acta A. 67 (2007); 683–686.

X. Zheng, Z. Guo. Potentiometric determination of hydrogen peroxide at MnO2-doped carbon paste electrode. Talanta. 50 (2000); 1157–1162.

Y. Hu, Z. Zhang, C. Yang. The determination of hydrogen peroxidegenerated from cigarette smoke with an ultrasensitive and highly selectivechemiluminescence method. Anal Chim Acta. 601 (2007); 95–100.

R.A. Joshi, M. Saraswat. A Textbook of Practical Biochemistry. B. Jain. Publisher. (2002); 59.

F.L. Benedito, S. Nakagaki, A.A. Saczk, P.G. Peralta-Zamor, C.M.M. Costa. Study of metalloporphyrin covalently bound to silica as catalyst in the ortho-dianisidine oxidation. Appl Catal A-Gen. 250 (2003); 1–11.

D. Schomburg , M. Salzmann , D. Stephan. Enzyme Handbook 7. Springer Publisher. (1993); 1-6.

http://www.intechopen.com/books/wide-spectra-of-quality-control/analytical-method-validation

M.E. Abbas, L. Wei, Z. Lihua, Z. Jing, T. Heqing. Fluorometric determination of hydrogen peroxide in milk by using a Fenton reaction system. Food Chem. 120 (2010); 327-331.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj