Author Details

แป้นสุวรรณ์, จิณห์จุฑา

  • Vol 5, No 1 (2015): January - June 2015 - Chemistry and Applied Chemistry
    การกักเก็บเมทิล แอนทรานิเลต ในพอลิเมทิล เมทาคริเลต ไมโครแคปซูล โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย
    Abstract  PDF