Author Details

ครองยุทธ, ชลากรณ์, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • Vol 10, No 1 (2020): January - June 2020 - Chemistry and Applied Chemistry
    บล็อกยางปูพื้นสำหรับผู้สูงอายุ: ผลของสารหน่วงปฏิกิริยาการคงรูปต่อสมบัติของบล็อกยางปูพื้น
    Abstract  PDF