Author Details

แฝงจันดา, รุจิพรรณ, สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 - Miscellaneous (Applied Science)
    เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแบบใหม่ในกระบวนการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
    Abstract  PDF