Author Details

กิติอนันต์ภัทร์, วรินทร, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, Thailand

  • Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 - Miscellaneous (Applied Science)
    การวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัสดุธรรมชาติทดแทนดินสำหรับเทคโนโลยีหลังคาเขียว
    Abstract  PDF