Author Details

ไชยสัตย์, อมร

  • Vol 5, No 1 (2015): January - June 2015 - Chemistry and Applied Chemistry
    การกักเก็บเมทิล แอนทรานิเลต ในพอลิเมทิล เมทาคริเลต ไมโครแคปซูล โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย
    Abstract  PDF