Author Details

จันทร์แก้ว, เกษม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 - Miscellaneous (Applied Science)
    ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำในบริเวณพื้นที่ฟาร์มหอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
    Abstract  PDF