Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จันทน์ขาว, นเรศร์, รองศาสาตราจารย์ (Thailand)
จันทรขันตี, เอกภูมิ, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
จันทร์ลือชัย, อรสา, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
จันทร์ศรี, ปรางทิพย์
จันทร์แก้ว, เกษม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จิระวิชิตชัย, นิเวศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จิระวิชิตชัย, นิเวศ
จิระวิชิตชัย, นิเวศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จุลมาสดิลก, กิตติยาภรณ์

ชาติอารยะวดี, วิศณุสรรค์, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ชาวสวน, ณัฐพล
ชินปัญช์ธนะ, นัศพ์ชาณัณ, วิทยาลัยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Thailand)
ชีพประสพ, เชาวนีพร, Program of Chemistry and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University (Thailand)
ชูเชิด, พรพาชื่น, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)

ดาดวง, ศักดา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
ดิษนิล, ศศพินทุ์, หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73107

ตรีเดชา, กนกวรรณ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตันติวิชิตเวช, กัญชพร
ตั้งธรรม, พีรณัฐ
ตั้งเตรียมจิตมั่น, นภา, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ติระพันธ์อำไพ, ชาญดนัย, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
ตี้ภู่, ศิริวรรณ
ตู้พิจิตร, ชัชวาลย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)

ทวีธนวาณิชย์, เธียรธัญ (Thailand)
ทองชิว, ธารารัตน์, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

226 - 250 of 390 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>