Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชีพประสพ, เชาวนีพร, Program of Chemistry and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University (Thailand)
ชูเชิด, พรพาชื่น, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)

ดาดวง, ศักดา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
ดิษนิล, ศศพินทุ์, หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73107

ตรีเดชา, กนกวรรณ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตันติวิชิตเวช, กัญชพร
ตั้งธรรม, พีรณัฐ
ตั้งเตรียมจิตมั่น, นภา, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ติระพันธ์อำไพ, ชาญดนัย, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
ตี้ภู่, ศิริวรรณ
ตู้พิจิตร, ชัชวาลย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)

ทวีธนวาณิชย์, เธียรธัญ (Thailand)
ทองชิว, ธารารัตน์, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ทองพูล, วรนุศย์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)
ทองพูล, วรนุศย์, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
ทิพย์พูล, จุฑาทิพย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพ 10900

ธนารักษ์, ประพิธาริ์ (Thailand)
ธรรมโสม, ฐิตินันท์, สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (Thailand)
ธารชลานุกิจ, วิทย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธีรอำพน, อารักษ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธูปจีน, สุวรรณี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นครกลาง, จรรยาศิริ
นิลกำจร, ธัญนพ
น้อยสำแดง, ภิรมย์, Faculty of Public Health, Thammasat University (Thailand)

บัวเย็น, นันภัทร, สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

251 - 275 of 428 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>