Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ทองพูล, วรนุศย์, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
ทิพย์พูล, จุฑาทิพย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพ 10900

ธนารักษ์, ประพิธาริ์ (Thailand)
ธรรมโสม, ฐิตินันท์, สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (Thailand)
ธารชลานุกิจ, วิทย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธีรอำพน, อารักษ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นิลกำจร, ธัญนพ
น้อยสำแดง, ภิรมย์, Faculty of Public Health, Thammasat University (Thailand)

บัวเย็น, นันภัทร, สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
บางเลี้ยง, ชนกนันท์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บำรุงไทย, พงศกร, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
บุญบำรุง, ดวงกมล
บุญปาน, อนันต์, Vice Dean for Academic and Research Affairs, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
บุญปาน, อนันต์
บุญยอด, เสาวลักษณ์
บุญยะผลานันท์, อรรฆรัตน์
บุญสมบัติ, อัครินทร์, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
บุญโยประการ, วรายุทธ, Srinakharinwirot University (Thailand)
บุณยธรรมา, จรัส, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฐมอารีย์, วสุ, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 58000 (Thailand)
ปรวัฒน์ปรียกร, นลินภัสร์
ประจวบศุภกิจ, วันทนี
ประจันเขตต์, ประดับรัฐ, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110
ปลีหจินดา, วรนุช, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
ปานทอง, อาวีพร, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Thailand)

251 - 275 of 390 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>