Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คำธิตา, พัชรี, Rangsit University
คำแพงศรี, ศาษติญา
คุณจักร, นงพงา, Department of Microbiology Faculty of Science King Mongkut's University of Technology Thonburi (Thailand)
คุปพิทยานันท์, ภคนิจ, สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

งามขำ, กนกอร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (Thailand)

จงเสรีเจริญ, เอกชัย, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13170 (Thailand)
จองแดง, นัยนา, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 58000 (Thailand)
จักรสิทธิ์, มยุรี, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
จันต๊ะ, กรองกาญจน์, สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 (Thailand)
จันทจรูญพงษ์, ชื่นจิต, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 (Thailand)
จันทน์ขาว, นเรศร์, รองศาสาตราจารย์ (Thailand)
จันทรขันตี, เอกภูมิ, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
จันทร์ลือชัย, อรสา, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
จันทร์ศรี, ปรางทิพย์
จันทร์แก้ว, เกษม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำดิษฐ์, ทรงพล, สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Thailand)
จิระวิชิตชัย, นิเวศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จิระวิชิตชัย, นิเวศ
จิระวิชิตชัย, นิเวศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)
จิระวิชิตชัย, นิเวศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จุลมาสดิลก, กิตติยาภรณ์

ชาติอารยะวดี, วิศณุสรรค์, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ชาวสวน, ณัฐพล
ชินปัญช์ธนะ, นัศพ์ชาณัณ, วิทยาลัยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Thailand)
ชีพประสพ, เชาวนีพร, Program of Chemistry and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University (Thailand)

276 - 300 of 502 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>