Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ป๊อกยะดา, สโรชา, สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผาสุข, อโณทัย (Thailand)
ผิวนิล, อรอนงค์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พงศ์ขจร, วสุวรรธน์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พงษ์สวัสดิ์, สิริแข
พรมทอง, นงลักษณ์
พรมน้ำอ่าง, ประพัฒน์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพ 10900 (Thailand)
พรหมรัตน์, ปริวรรต, ศัลยแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 (Thailand)
พลคำ, กมล (Thailand)
พลพันธุ์, ณัฐวัลย์, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 (Thailand)
พลเชี่ยว, ฉัตรชัย, Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
พอใจ, ปรเมนทร์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (Thailand)
พัชรกำจายกุล, วิจิตรา, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พันธุ์พฤกษ์, อัคคพงศ์, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
พันธ์วงศ์, ชุตินธร, Department of Physics Faculty of Science Prince of Songkla University (Thailand)
พึ่งคำ, อรวรรณ, Rmutt (Thailand)
พุทธกาล, นพรัตน์

ภู่สันติ, นีรนุช, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
ภู่สันติ, นีรนุช, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 (Thailand)

มงคลปัญญา, อภิเดช, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหัทธนะสิน, พงศธร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มะแซ, มาหามะสูไฮมี
มาเวียง, เมทินี
มีชัย, อิมรอน, Faculty of Science Technology and Agriculture (Thailand)
มีประดิษฐ์, ขนิษฐา, สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

276 - 300 of 390 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>