Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บางเลี้ยง, ชนกนันท์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บำรุงไทย, พงศกร, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
บุญบำรุง, ดวงกมล
บุญปาน, อนันต์
บุญปาน, อนันต์, Vice Dean for Academic and Research Affairs, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
บุญยอด, เสาวลักษณ์
บุญยะผลานันท์, อรรฆรัตน์
บุญสมบัติ, อัครินทร์, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
บุญโยประการ, วรายุทธ, Srinakharinwirot University (Thailand)
บุณยธรรมา, จรัส, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บุณย์ศุภา, วิลาวัลย์, สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปฐมอารีย์, วสุ, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 58000 (Thailand)
ปรวัฒน์ปรียกร, นลินภัสร์
ประจวบศุภกิจ, วันทนี
ประจันเขตต์, ประดับรัฐ, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110
ปลีหจินดา, วรนุช, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
ปานทอง, อาวีพร, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Thailand)
ป๊อกยะดา, สโรชา, สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผาสุข, อโณทัย (Thailand)
ผิวนิล, อรอนงค์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พงศ์ขจร, วสุวรรธน์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พงษ์สวัสดิ์, สิริแข
พรมทอง, นงลักษณ์
พรมน้ำอ่าง, ประพัฒน์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพ 10900 (Thailand)
พรหมรัตน์, ปริวรรต, ศัลยแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 (Thailand)

276 - 300 of 428 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>