Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชุปวา, จารุวรรณ, สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชูเชิด, พรพาชื่น, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)

ดอกจันทร์, ศตวรรษ, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดาดวง, ศักดา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
ดิษนิล, ศศพินทุ์, หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73107

ตรีเดชา, กนกวรรณ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตังควิเวชกุล, จิตติพร, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Thailand)
ตันติวิชิตเวช, กัญชพร
ตั้งธรรม, พีรณัฐ
ตั้งเตรียมจิตมั่น, นภา, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ติระพันธ์อำไพ, ชาญดนัย, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
ตี้ภู่, ศิริวรรณ
ตู้พิจิตร, ชัชวาลย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (Thailand)

ทวีธนวาณิชย์, เธียรธัญ (Thailand)
ทองชิว, ธารารัตน์, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ทองพูล, วรนุศย์, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
ทองพูล, วรนุศย์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)
ทิพย์พูล, จุฑาทิพย์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพ 10900

ธนารักษ์, ประพิธาริ์ (Thailand)
ธรรมโสม, ฐิตินันท์, สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (Thailand)
ธารชลานุกิจ, วิทย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธีรอำพน, อารักษ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธูปจีน, สุวรรณี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นครกลาง, จรรยาศิริ
นิลกำจร, ธัญนพ

301 - 325 of 502 Items    << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>