Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

มูลมั่งมี, สมพร
มูลมั่งมี, สมพร, Biodiversity Research Center Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) (Thailand)

รอดบำรุง, บุณฑริก, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (Thailand)
รัชเวทย์, อโนดาษ์, Chiangmai Rajabhat University (Thailand)
รัตนมาลี, ชนาพร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
รัตนวิจิตร, อุไรรัตน์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
ราชนิยม, นัดดา, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 (Thailand)
ราชปัญญา, ปาณิศา
รุจิตร, เบญจมาภรณ์
รุ่งประเสริฐ, กมลทิพย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (Thailand)

ฤทธิศร, สุจยา, Division of Biology Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi Pathumthani, Thailand (Thailand)
ฤทธิศร, สุจยา, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลาพรหมมา, ณัฐวดี
ลาภเย็น, สุริยันต์, สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900

วงศ์เผ่าสกุล, สุริยเมธินท์, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
วรรณประภา, ธนะวัฒน์, ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วังคีรี, ณรงค์ฤทธิ์, ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (Thailand)
วังมูล, ปิยชาต, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 10900 (Thailand)
วัชรเทวินทร์กุล, ญาณิกา, สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Thailand)
วัดจัง, ชัยวุฒิ (Thailand)
วัดจัง, ชัยวุฒิ
วิริยะชัยเลิศ, โชติวิทย์
วิริยะพันธ์, กาญจนา
วิสุทธิ, มณฑล, Nakhon Ratchasima Rajabhat University (Thailand)
วิสุทธิ, มณฑล, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Thailand)

326 - 350 of 428 Items    << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>