Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ผิวนิล, อรอนงค์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พงศ์ขจร, วสุวรรธน์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พงษ์สวัสดิ์, สิริแข
พรมทอง, นงลักษณ์
พรมน้ำอ่าง, ประพัฒน์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธินจตุจักรกรุงเทพ 10900 (Thailand)
พรหมรัตน์, ปริวรรต, ศัลยแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 (Thailand)
พลคำ, กมล (Thailand)
พลพันธุ์, ณัฐวัลย์, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 (Thailand)
พลเชี่ยว, ฉัตรชัย, Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
พอใจ, ปรเมนทร์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (Thailand)
พัชรกำจายกุล, วิจิตรา, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พันธุ์พฤกษ์, อัคคพงศ์, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
พันธุ์พฤกษ์, อัคคพงศ์, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)
พันธ์วงศ์, ชุตินธร, Department of Physics Faculty of Science Prince of Songkla University (Thailand)
พึ่งคำ, อรวรรณ, Rmutt (Thailand)
พุทธกาล, นพรัตน์

ภัคสุขพิมล, พนธกร, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS, FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, THAMMASAT UNIVERSITY RANGSIT CAMPUS
ภู่สันติ, นีรนุช, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
ภู่สันติ, นีรนุช, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 (Thailand)

มงคลปัญญา, อภิเดช, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มงคลมะไฟ, ศิริประภา
มนัสมงคล, สุนันทา, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
มหัทธนะสิน, พงศธร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มะแซ, มาหามะสูไฮมี
มะแซ, มาหามะสูไฮมี, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

351 - 375 of 502 Items    << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>