Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อุทัยพัฒนาชีพ, อัญชนีย์, สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
อุบลรัตน์, จริยา, Department of Microbiology Faculty of Science King Mongkut's University of Technology Thonburi (Thailand)
อโนมุณี, ฤทัยทิพ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เกตุสาคร, อารุญ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
เจ๊ะหลง, อิสมะแอ, สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เดชอุดม, วิรัญญา, Rajamangala University of Technology Krungthep
เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Thailand)
เปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร, บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (Thailand)
เพชรผอง, พัชริญา, ฝายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กรุงเทพฯ 10400
เพชรวโรทัย, วรศักดิ์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพชรวโรทัย, วรศักดิ์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 (Thailand)
เพชรสุวรรณ, ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย (Thailand)
เพียซ้าย, เตชค์ฐสิณป์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (Thailand)
เพ็ชร์หัสณะโยธิน, กรกฎ, Bansomdejchaopraya Rajabhat University (Thailand)
เมฆพายัพ, จตุภัทร, Burapha University (Thailand)
เรียนสุทธิ์, วรางคณา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบร้อย คิม, ศิริพร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
เหลืองนฤมิตชัย, อาภาณี, วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เหลืองวิริยะ, ชัยยะ, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 10900 (Thailand)
เอียดทอง, วิชาญ
เอี่ยมโอษฐ์, อิงอร
เอื้อวงศ์กูล, นันทวัน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

แก้วช่วย, เนตรนภิส
แก้วทรัพย์, นันทพรรณ, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
แก้วทอง, ชาติไทย (Thailand)

351 - 375 of 390 Items    << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>