Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

แป้นสุวรรณ์, จิณห์จุฑา
แฝงจันดา, รุจิพรรณ, สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (Thailand)
แพกุล, ณัฐชรัฐ
แสนราช, จรัญ, ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แหวนทองคำ, นฤมล, หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73107

โพธิ์ลี้, เฉลิมพงษ์, นักศึกษา (Thailand)
โพธิ์ศรี, สุพรรณ
โสตถิวรรณ์, ธิปัตย์, สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (Thailand)
โสตถิสวัสดิ์, แก้วกัลยา, Program of Biology, Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000, Thailand สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.มือง จ.สกลนคร 47000 (Thailand)

ใจนัน, สุภาวรรรณ, Polymer Polymer technology,rubber, adsorption,Science education, STEM education, STEAM, natural color dyeing in cotton, Vertiver grass etc.
ใจเย็น, ศราวุธ, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ไชยสัตย์, ปรียาภรณ์, Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
ไชยสัตย์, อมร
ไชยองค์การ, อัจฉรา
ไชยโส, พรทิพย์, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900

376 - 390 of 390 Items    << < 11 12 13 14 15 16