Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

โล่ห์ทองคำ, พิมพ์ชนก, สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (Thailand)
โสตถิวรรณ์, ธิปัตย์, สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (Thailand)
โสตถิสวัสดิ์, แก้วกัลยา, Program of Biology, Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000, Thailand สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.มือง จ.สกลนคร 47000 (Thailand)

ใจนัน, สุภาวรรรณ, Polymer Polymer technology,rubber, adsorption,Science education, STEM education, STEAM, natural color dyeing in cotton, Vertiver grass etc.
ใจรักษ์, อำพล, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)
ใจเย็น, ศราวุธ, Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ใจเย็น, ศราวุธ, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)

ไชยสัตย์, ปรียาภรณ์, Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Thailand)
ไชยสัตย์, อมร
ไชยองค์การ, อัจฉรา
ไชยโส, พรทิพย์, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
ไทยประดิษฐ์, ชุติมา, สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

426 - 437 of 437 Items    << < 13 14 15 16 17 18