Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อุทัยพัฒนาชีพ, อัญชนีย์, สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
อุบลรัตน์, จริยา, Department of Microbiology Faculty of Science King Mongkut's University of Technology Thonburi (Thailand)
อโนมุณี, ฤทัยทิพ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เกตุสาคร, อารุญ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
เกิดชาญ, กิตติศักดิ์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ๊ะหลง, อิสมะแอ, สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เดชอุดม, วิรัญญา, Rajamangala University of Technology Krungthep
เนียมขำ, วรัญญา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
เนื้อจันทา, ธนากร
เปรมชัยสวัสดิ์, ชัชชล, คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Thailand)
เปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร, บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (Thailand)
เพชรผอง, พัชริญา, ฝายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กรุงเทพฯ 10400
เพชรพลอยนิล, ชลพัชร, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (Thailand)
เพชรวโรทัย, วรศักดิ์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพชรวโรทัย, วรศักดิ์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 (Thailand)
เพชรสุวรรณ, ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย (Thailand)
เพียซ้าย, เตชค์ฐสิณป์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (Thailand)
เพ็ชร์หัสณะโยธิน, กรกฎ, Bansomdejchaopraya Rajabhat University (Thailand)
เมฆพายัพ, จตุภัทร, Burapha University (Thailand)
เรียนสุทธิ์, วรางคณา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบร้อย คิม, ศิริพร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
เวสารัชศาต, ศิริจันทร์, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS, FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, THAMMASAT UNIVERSITY RANGSIT CAMPUS (Thailand)
เหลืองนฤมิตชัย, อาภาณี, วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

451 - 475 of 502 Items    << < 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>