Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติ สำหรับการช่วยลงจอดอัตโนมัติ โดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
Muangmol Senpheng, Dr.Miti Ruchanurucks
 
Vol 3, No 1 (2013): January - June 2013 การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coliและ Salmonella sp. ในอาหารประเภทแหนม Contamination of Escherichia coli and Salmonella sp. inNham Abstract   PDF
สุจยา ฤทธิศร
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 การประยุกต์เทคนิคพื้นผิวตอบสนองสำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้น้ำจากน้ำมันปาล์มดิบ Abstract   PDF
พัชรี คำธิตา, ศศิธร หะวะนิช
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับแบบจำลอง Morgan - Morgan - Finney เพื่อการคาดการณ์อัตราการชะล้างพังทลายดินในพื้นที่ลุ่มน้ำภูเขา Abstract   PDF
Komsan Kiriwongwattana
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อความสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล กรณีศึกษามะเร็ง Abstract   PDF
สุภาพร วีระพันธ์ยานนท์, พยุง มีสัจ
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านไอทีด้วย ITIL กรณีศึกษา บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปันฟอร์ม จำกัด Abstract   PDF
ชัชวาลย์ ตู้พิจิตร, วสุวรรธน์ พงศ์ขจร, นิเวศ จิระวิชิตชัย
 
Vol 6, No 2 (2016): July - December 2016 การปรับปรุงกลิ่นและรสชาติของน้ำปลาด้วยเอนไซม์จากแบคทีเรีย Improvement of Aroma and Flavor in Fish Sauce by Bacterial Enzyme Abstract   PDF
อรวรรณ พึ่งคำ, ณัฐชรัฐ แพกุล, นภเกตน์ สายสมบัติ, อนันต์ บุญปาน
 
Vol 5, No 2 (2015): July - December 2015 การปรับปรุงความเร็วการถ่ายภาพด้วยรังสีโดยใช้ฟิล์มสำหรับ การตรวจสอบชิ้นงานทางอุตสาหกรรมโดยไม่ทำลาย Abstract   PDF
เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้, นเรศร์ จันทน์ขาว, สมยศ ศรีสถิตย์
 
Vol 5, No 2 (2015): July - December 2015 การปรับปรุงสมบัติไฮโดรฟิลิกของยางธรรมชาติ: การเตรียม และการวิเคราะห์ Hydrophilicity improvement of natural rubber: Preparation and Characterization Abstract   PDF
Chaiwute Vudjung
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสและอายุการเก็บของขนมบัวลอยโดยใช้แป้งดัดแปร Abstract   PDF
Premruetai yambunjong
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การปรับสภาพเปลือกข้าวโพดและกาบมะพร้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลรีดิวซ์ Abstract   PDF
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์, อรสา จันทร์ลือชัย, รัศมี คะมุง
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมด้วยเปลือกสับปะรดจาก โรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง Abstract   PDF
Sujaya Ritthisorn
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การผลิตน้ำมันชีวภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris Abstract   PDF
ชาญดนัย ติระพันธ์อำไพ, วรศักดิ์ เพชรวโรทัย, นีรนุช ภู่สันติ
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติ ต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง Abstract   PDF
กมลทิพย์ รุ่งประเสริฐ, ณัฐวิภา สินสุวรรณ
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์ด้วยขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์และบิสมัทวานาเดทภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก Abstract   PDF
ฉัตรชัย พลเชี่ยว, โชติวิทย์ วิริยะชัยเลิศ
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติ Abstract   PDF
วรางคณา เรียนสุทธิ์
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การพยากรณ์ราคาสุกรพันธุ์ลูกผสมด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Forecasting of Crossbred Pig Price with Box-Jenkins method) Abstract   PDF
ภัฐชญา สิทธิสร, จตุภัทร เมฆพายัพ
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 การพัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร Abstract   PDF
นงลักษณ์ พรมทอง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยโดยใช้แบคทีเรียโปรไบโอติค Lactobacillus plantarum Abstract   PDF
Raenu Yucharoen, Sarocha Kaypetch, Pattamawadee Yenjaturus, Thapakorn Chumphon, Saran Promsai
 
Vol 5, No 2 (2015): July - December 2015 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการขายสินค้าสำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่าย Abstract   PDF
วิจิตรา พัชรกำจายกุล, นิเวศ จิระวิชิตชัย
 
Vol 5, No 2 (2015): July - December 2015 การพัฒนาระบบสื่อเสมือนจริงสำหรับชุดไทยพระราชนิยม Abstract   PDF
SUMITRA NUANMEESRI
 
Vol 6, No 2 (2016): July - December 2016 การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการวิเคราะห์สมรรถนะโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ฟังก์ชันด้วยวิธีต้นแบบ Abstract   PDF
wichet plaimart
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การพัฒนาสมบัติโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกของขั้วไฟฟ้าคอปเปอร์ออกไซด์สำหรับผลิตไฮโดรเจนภายใต้การเร่งด้วยแสงช่วงตามองเห็น Abstract   PDF
Dr. Chatchai Ponchio
 
Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 การพัฒนาสื่อโปสเตอร์ รายวิชา ชีววิทยา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบนิเวศขนาดเล็ก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
นัยนา จองแดง, วสุ ปฐมอารีย์
 
Vol 6, No 2 (2016): July - December 2016 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่องระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Abstract   PDF
Piyanan Pannim
 
101 - 125 of 188 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>