Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2015): January - June 2015 การพัฒนาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไบโอเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ หาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในนม Abstract   PDF   Supplementary Files
กิตติยาภรณ์ จุลมาสดิลก, สมพร มูลมั่งมี, เนตรนภิส แก้วช่วย, ศิริวรรณ ตี้ภู่
 
Vol 5, No 2 (2015): July - December 2015 การฟื้นฟูการควบคุมแขนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้อุปกรณ์ตรวจรู้ความลึกร่วมกับเกม Abstract   PDF
พงศกร บำรุงไทย, วรนุช ปลีหจินดา
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การย้อมเส้นใยฝ้ายจากขมิ้น โดยมียางกล้วยน้ำว้าเป็นมอร์แดนท์ Abstract   PDF
อโนดาษ์ รัชเวทย์, จิรประภา กวางคำ, สุภาวรรรณ ใจนัน, วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัสดุธรรมชาติทดแทนดินสำหรับเทคโนโลยีหลังคาเขียว Abstract   PDF
วรินทร กิติอนันต์ภัทร์, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์, อารักษ์ ธีรอำพน
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การวิเคราะห์รูปแบบความสนใจเลือกอาชีพของผู้เรียนการแบบทดสอบตามทฤษฎีของจอห์น ฮอลแลนด์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล Abstract   PDF
ปิยะนันท์ คงไพ่, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์, จรัญ แสนราช
 
Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 การศึกษากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากโคจิข้าวเหนียว Abstract   PDF
ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, นัดดา ราชนิยม, ณัฐวัลย์ พลพันธุ์
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การศึกษากระบวนการสลับเคาน์เตอร์ไอออนในโรดอปซินด้วยแบบจำลอง QM/MM Abstract   PDF
ชุตินธร พันธ์วงศ์
 
Vol 4, No 1 (2014): January - June 2014 การศึกษากระบวนการโฟโตไอโซเมอร์เซชันของ azobenzene ในสุญญากาศและในคลอโรฟอร์ม Abstract   PDF
Naruemon Rueangkham, Chutintorn Punwong
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การศึกษาการใช้สารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ในบ่อทดลอง The Study of Chitocan and Rice Straw Extract for Microcystis spp. inhibition in Experimental Ponds Abstract   PDF
ณัฐพล ชาวสวน, สุทธวรรณ สุพรรณ, สิริแข พงษ์สวัสดิ์
 
Vol 6, No 2 (2016): July - December 2016 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปร Abstract   PDF
Usarat - Kumtabtim, Atitaya - Siripinyanond
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไมยราบยักษ์ Abstract   PDF
ฐิตินันท์ ธรรมโสม
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การศึกษาสมบัติทางจลนศาสตร์และไอโซเทอมของการดูดซับเมื่อใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสในกระบวนการแยกไบโอบิวทานอล Abstract   PDF
อัครินทร์ บุญสมบัติ, อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
 
Vol 4, No 2 (2014): July - December 2014 การศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของเฮมีนร่วมพอลิไพโรลบนขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสท์ สําหรับการตรวจวัดกรดแอสคอร์บิกด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรี Abstract   PDF
Pattranit Thongthep, Somporn Moonmangmee, Chatchai Ponchio
 
Vol 4, No 2 (2014): July - December 2014 การศึกษาและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในประเทศไทย Abstract   PDF
kittiporn posew
 
Vol 4, No 2 (2014): July - December 2014 การสังเคราะห์ และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์โดยวิธีรีดักชันทางเคมี Abstract   PDF
Nassara Keawkhong, Lertnarong Sripanom, Chehasan Cheubong, siriwan teepoo
 
Vol 4, No 1 (2014): January - June 2014 การหาสมบัติทางแสงสำหรับฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจลโดยการใช้วิธีสเปกโตรโฟโตเมตริกซ์ Abstract   PDF
Asst. Prof. Dr. Kamon Aiempanakit
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง แบตเตอรี่จากสารเคมีในบ้าน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น, กนกวรรณ ตรีเดชา, ธนะวัฒน์ วรรณประภา
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 การเตรียมพอลิเมอร์เชื่อมโยงกึ่งโครงร่างตาข่ายจากน้ำยางธรรมชาติ และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ Preparations of Semi-interpenetrating polymer network from natural rubber latex and polyvinyl alcohol Abstract   PDF
เสาวลักษณ์ บุญยอด, ชัยวุฒิ วัดจัง, มาหามะสูไฮมี มะแซ
 
Vol 4, No 1 (2014): January - June 2014 การเตรียมฟิล์มผสมระหว่างโปรตีนเซริซินจากรังไหมพันธุ์ไทย และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ Abstract   PDF
Voranuch Thongpool, Akapong Phunpueok, Naris Barnthip, Miss Kewalee Nilgumhang
 
Vol 4, No 2 (2014): July - December 2014 การเตรียมอนุภาคนาโนของพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน Abstract   PDF
Preeyaporn Chaiyasat
 
Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะสมบัติของเจลเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอต Abstract   PDF
กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน, ดวงกมล บุญบำรุง, สุภาภรณ์ คางคำ
 
Vol 4, No 2 (2014): July - December 2014 การเปรียบเทียบการวัดการเติบโตของต้นไม้ด้วยเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และ Manual band dendrometer Abstract   PDF
Purin Sikareepaisarn
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญในข้าวเหนียวดำ 6 สายพันธุ์ Abstract   PDF
พรพาชื่น ชูเชิด, ศิริพร เรียบร้อย คิม, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
 
Vol 6, No 1 (2016): January - June 2016 การเพิ่มทรูพุทบนเครือข่ายไร้สายที่ถูกรบกวนแบบพัลส์ ด้วยวิธีการแบ่งแยกส่วนแพ็กเก็ต Abstract   PDF
Aekkarat Lorphichian
 
Vol 4, No 1 (2014): January - June 2014 การเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์คูมินด้วยระบบนำส่งนาโนในการต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูก Abstract   PDF
Warayuth Sajomsang
 
126 - 150 of 188 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>