Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2015): January - June 2015 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการคัดสรรบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการจับคู่เชิงความหมาย Abstract   PDF
Pongpon Nilaphruek, Ruksarat Khanankhoaw
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 การเพิ่มหมู่ฟังชันก์ของไฮโดรเจล สำหรับใช้ตรวจวัดโลหะ Abstract   PDF
ศาษติญา คำแพงศรี, ชาติไทย แก้วทอง
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จากดินบริเวณรอบรากและต้นข้าว Isolation and screening of plant growth promoting bacteria (PGPB) from rice (Oryza sativa) and rhizosphere soil Abstract   PDF
จริยา อุบลรัตน์, สมพร มูลมั่งมี, นงพงา คุณจักร, ดวงทิพย์ มูลมั่งมี
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 การใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ Abstract   PDF
สุริยันต์ ลาภเย็น, พรทิพย์ ไชยโส, เอกภูมิ จันทรขันตี
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 การใช้เหมืองกระบวนการเพื่อค้นพบการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน Abstract   PDF
ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
 
Vol 6, No 2 (2016): July - December 2016 การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช Abstract   PDF
สุทธวรรณ สุพรรณ, ประดับรัฐ ประจันเขตต์, สิริแข พงษ์สวัสดิ์
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 ความชุกของการตรวจพบเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2558 Abstract   PDF
ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์, จักรวาล สังฆพรหม, จักรวาล สังฆพรหม, อโณทัย ผาสุข, ปริวรรต พรหมรัตน์, ปริวรรต พรหมรัตน์
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำในบริเวณพื้นที่ฟาร์มหอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี Abstract   PDF
อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร, วิทย์ ธารชลานุกิจ, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา Abstract   PDF
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์, วรนุศย์ ทองพูล, ศราวุธ ใจเย็น
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
จันทนี อุทธิสินธุ์, ชนกนันท์ บางเลี้ยง, จรัส บุณยธรรมา
 
Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 ตัวตรวจวัดทางชีวภาพสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะ Abstract   PDF
เธียรธัญ ทวีธนวาณิชย์, ชาติไทย แก้วทอง
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์สำหรับไอออนโลหะ Abstract   PDF
ปรางทิพย์ จันทร์ศรี, ชาติไทย แก้วทอง
 
Vol 3, No 2 (2013): July - December 2013 บรรณาธิการ Details
บรรณาธิการ บรรณาธิการ
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรง ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน Abstract   PDF
อิมรอน มีชัย, อิสมะแอ เจ๊ะหลง
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 ปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อการตัดสินใจเลือกใช้ก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก The factors affecting biogas usage of restaurants in Phitsanulok Municipality Abstract   PDF
ประพิธาริ์ ธนารักษ์, ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย เพชรสุวรรณ, ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
 
Vol 9, No 1 (2019): January - June 2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์กลุ่มพหุ Abstract   PDF
อาวีพร ปานทอง, อภิเดช มงคลปัญญา
 
Vol 6, No 2 (2016): July - December 2016 ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร Abstract   PDF
นงลักษณ์ พรมทอง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, กาญจนา วิริยะพันธ์, อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 ผลของการเจือเหล็กที่มีต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของตัวนำยวดยิ่ง Y156 ที่สังเคระห์โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของของแข็ง Abstract   PDF
วรายุทธ บุญโยประการ, สิริ สิรินิลกุล, ธัญนพ นิลกำจร, กัญชพร ตันติวิชิตเวช, ศุภเดช สุจินพรัหม, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 ผลของการใช้เชื้อเห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย Effect of Tricholoma crassum on growth and productivity of pineapple (Ananas comosus cv. Pattawia) Abstract   PDF
นันทวัน เอื้อวงศ์กูล, ชนาพร รัตนมาลี, ศักดา ดาดวง
 
Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 ผลของชนิดแป้งสาลีต่อคุณลักษณะทางกายภาพบะหมี่ Abstract   PDF
พรรัตน์ สินชัยพานิช, ศศพินทุ์ ดิษนิล, นฤมล แหวนทองคำ, ธารารัตน์ ทองชิว, นันทพรรณ แก้วทรัพย์
 
Vol 8, No 1 (2018): January - June 2018 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการงอกและการเจริญของเมล็ดข้าวเหนียวเขี้ยวงู Abstract   PDF
กรองกาญจน์ จันต๊ะ, สโรชา ป๊อกยะดา, นันภัทร บัวเย็น
 
Vol 8, No 2 (2018): July - December 2018 ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากใบหมีเหม็น Abstract   PDF
พรพรรณ สิระมนต์, วิชาญ เอียดทอง
 
Vol 4, No 2 (2014): July - December 2014 ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อสัณฐานวิทยาของพอลิไดไวนิลเบนซีน ไมโครแคปซูลหุ้มออกตะเดกเคน Abstract   PDF
Preeyaporn Chaiyasat
 
Vol 7, No 1 (2017): January - June 2017 ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ Abstract   PDF
สุริยเมธินท์ วงศ์เผ่าสกุล, สุพรรณ โพธิ์ศรี, สุทธวรรณ สุพรรณ, นพรัตน์ พุทธกาล
 
Vol 7, No 2 (2017): July - December 2017 พฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและหน่วงไฟของพอลิแลกไทด์และซิงค์บอเรต Abstract   PDF
ธัญสุดา ศุภรานนท์, นีรนุช ภู่สันติ, วรศักดิ์ เพชรวโรทัย
 
151 - 175 of 188 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>