Tag Archive: การจัดการองค์ความรู้ ด้านงานวิจัย เรื่อง การตั้งโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

พ.ค.
20

การจัดการองค์ความรู้ ด้านงานวิจัย เรื่อง การตั้งโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

RS-1

Share

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

sci 83

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436164 Share

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

sci 86

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436185 Share

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการ

sci 90

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436187 Share

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านธรรมาภิบาล (สายวิชาการ)

sci 82

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  ได้มีการสรุปผลการจัดการองค์ความรู้ http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436188 Share