Tag Archive: การจัดการเรียนการสอน

ก.พ.
11

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190211KM_15

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 2 คือการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76635 Share

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ …

Continue reading »

ก.ย.
26

ประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140926_12

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24259 Share

ก.ย.
15

การประชุมหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140912_02

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23828 Share

ส.ค.
10

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน

sar20140805_16

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.มานิต  บุญประเสริฐ  รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม และ ดร.รินรดี  พรวิริยะสกุล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งนำเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22979 Share