Tag Archive: การประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ม.ค.
18

การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2559

20160118coop_64

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ อาคาร 3 (INTERNATIONAL PROGRAM BUILDING) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ Share

ธ.ค.
21

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา1/2558 ภาควิชาเคมี

20151218sci_14

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสโลป อาคารศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32443 Share

ธ.ค.
21

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20151218math_11

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง ST1301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32420 Share

ธ.ค.
15

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาชีววิทยา

20151214bio

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32330 Share

ธ.ค.
15

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

20151214physic_09

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง ST 1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32317 Share

ธ.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

sci_76

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 25556 โดยในวันงาน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี Share