Tag Archive: การศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส.ค.
28

การศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20170828IT_10

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IWORKS) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54460 Share