Tag Archive: การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์

พ.ย.
05

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ดร.มรกต พุทธกาล นางสาวอันชัญ หมวกงาม  บทนำ           วัสดุชีวภาพสมัยใหม่ (Advanced Biomaterials) หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Device) ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถทำงานและปรับสภาพเข้ากันได้เมื่อนำไปใช้แทนที่หรือนำไปใช้ในการรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบของสิ่งมีชีวิต (Biocompatibility) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Biocompatibility ถูกควบคุมโดยการตอบสนองทางชีวภาพของระบบสิ่งมีชีวิตสู่วัสดุ โดยมีสมมติฐานหลักที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นหลักพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขา Biomaterials-Surface-Science มานานกว่าหลายศตวรรษในส่วนของการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุทางชีวิภาพ ซึ่งกล่าวไว้ว่า  Protein Adsorption เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการการตอบสนองจากระบบสิ่งมีชีวิตสู่วัสดุเทียม  ดังนั้น Biocompatibility จึงมีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการดูดซับของโปรตีน (Protein Adsorption) นั่นเอง โดยข้อมูลตัวอย่างซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนสมมติฐานข้างต้นมีทั้งที่เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการตอบสนองของระบบสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุเทียม และข้อมูลการวิจัยอื่นๆ มากมายในอดีตที่ผ่านมาซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการพัฒนาในส่วนของตัววัสดุเทียม อาทิเช่น การเกิดการแข็งตัวของเลือด (Blood …

Continue reading »