Tag Archive: การศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ

ส.ค.
07

การศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ

1

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยาได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาฯ ไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชาหลักนิเวศวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 – 5  สิงหาคม พ.ศ. 2555     Share